**Điều khoản sử dụng của AI Perfex**

Chào mừng đến với AI Perfex! Các Điều khoản sử dụng này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng trang web và dịch vụ của AI Perfex.

Bằng cách truy cập trang web này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng trang web của AI Perfex nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

**1. Giấy phép sử dụng**

Trừ khi có quy định khác, AI Perfex và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên AI Perfex. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể xem và/hoặc in các trang từ https://aiperfex.com cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

**2. Những hạn chế**

Bạn không được:

– Tái xuất bản tài liệu từ AI Perfex.

– Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ cho tài liệu từ AI Perfex.

– Tái sản xuất, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ AI Perfex.

– Phân phối lại nội dung từ AI Perfex (trừ khi nội dung đó được tạo riêng để phân phối lại).

**3. Chấp thuận sử dụng**

Bạn không được sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm suy giảm tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của AI Perfex; hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.

**4. Nội dung người dùng**

Trong các điều khoản và điều kiện này, “nội dung người dùng của bạn”

>
.
.
.